Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Blížící se spuštění elektronické evidence záznamů o očkování

V souvislosti s novelou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která nabyla účinnosti dne 8. října 2021, realizuje SÚKL elektronickou evidenci záznamů o očkování. Tento modul se včetně centrálního úložiště záznamů o očkování stane součástí systému eRecept.

Vzhledem k tomu, že evidence eOčkování se stane zároveň i součástí lékového záznamu pacienta, bude mít pacient právo vyjádřit případný nesouhlas s nahlížením na své záznamy. Tato možnost vyjádření nesouhlasu bude pro pacienty dostupná již 1. prosince 2021.

Spuštění produkčního provozu pro koncové uživatele je naplánováno na 1. ledna 2022. Tato evidence záznamů o provedeném očkování bude povinná. Od 1. ledna 2022 by tedy do centrálního úložiště eOčkování měly přibývat záznamy o provedeném očkování občanů. Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví však bylo stanoveno šestiměsíční bezsankční období, ve kterém nebudou lékaři nijak sankcionováni v případě, že nedodrží povinnost záznamu o provedeném očkování do systému eRecept. Lze tedy předpokládat, že zaznamenávání provedeného očkování do systému eRecept se v plné míře projeví až od 1. července 2022.

Hlavní smysl této nové funkcionality spočívá v zaznamenání všech aplikovaných očkování ze strany lékaře. Mezi tato očkování budou patřit všechna pravidelná, zvláštní, mimořádná nebo dobrovolná očkování, při kterých je lékařem pacientovi aplikován humánní imunologický léčivý přípravek. Jedinou výjimkou se dočasně stává očkování proti COVID-19, které bude i nadále zaznamenáváno již stávajícím způsobem a pro pracovníky hygieny bude dostupné stejně jako dosud. Tento stav bude trvat po přechodnou dobu, než dojde k integraci obou systémů a nastavení všech komunikačních toků mezi jednotlivými systémy.

Jak to bude fungovat v praxi?

V rámci celého procesu vše začíná ve chvíli, kdy lékař učiní záznam o aplikovaném očkování konkrétnímu pacientovi, ať se jedná o pravidelné, zvláštní, mimořádné či dobrovolné očkování, které je hrazené či nehrazené. Zdravotničtí pracovníci budou moci pro provádění záznamů o aplikovaném očkování využívat primárně svůj SW, který mají na pracovišti. Stejně tak budou moci případně využít i aplikace, které vytvoří SÚKL a které bude všem zdravotnickým pracovníkům poskytovat bezplatně.

Veškeré elektronické záznamy o provedeném očkování budou uloženy v centrálním úložišti záznamů o očkování a budou identifikovány desetimístným identifikátorem.

Lékař bude mít při záznamu o provedeném očkování vždy možnost volby pořadí aplikované dávky. Dále pak bude mít k dispozici přednastavení termínu další dávky očkování, který bude vycházet ze souhrnu údajů o přípravku (SPC) a který bude moci případně změnit na základě svého uvážení. Veškerá aplikace vakcín by samozřejmě měla probíhat dle nastavených schémat.

Zdravotničtí pracovníci budou mít také možnost nahlížení na evidenci očkování. Toto nahlížení bude možné prostřednictvím lékového záznamu pacienta, ovšem při splnění stejných podmínek jako pro lékový záznam. Stejně jako je tomu v rámci lékového záznamu pacienta, tak i v případě očkování bude moci pacient vyjádřit nesouhlas s nahlížením na své záznamy o očkování. Defaultně budou pro očkování převzaty souhlasy/nesouhlasy dle aktuálního nastavení pro lékový záznam pacienta k 1. prosinci 2021. Přístup k evidenci očkování bude i pro Krajské hygienické služby a Hygienickou stanici hlavního města Prahy (KHS). Pro uživatele KHS bude umožněno přihlašovat se k systému eRecept pouze pomocí Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA), který slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb poskytovaných zejména veřejnou správou. Zároveň bude nutné, aby odpovědná osoba každé KHS zaregistrovala tyto pracovníky na SÚKL do systému Externích identit.

Jaké výhody pacientům tato služba přinese?

V prvé řadě bude mít každý evidenci o očkování centrálně na jednom místě a ta bude dostupná jak pacientovi samotnému, tak i lékaři, který bude potřebovat informaci o provedených očkování pacienta. Toto opět zvýší bezpečnost pacienta, snížení rizika případných komplikací při souběžném podání nevhodných kombinací léků či očkovacích látek nebo naopak rychlé zjištění informace o provedených očkování například při úrazech může významně pozitivně ovlivnit poskytovanou zdravotní službu pacientovi.

V případě, že pacient bude mít zájem o dodatečné doplnění již historicky aplikovaných očkování, bude ze strany lékaře možné provést záznam o očkováních, která byla provedena již v minulosti.

Na základě toho může mít pacient k dispozici kompletní přehled o provedeném očkování prostřednictvím své webové nebo mobilní aplikace i pro období předcházející 1. lednu 2022.

Další výhodou, kterou tato nová služba přinese, budou notifikace o blížícím se termínu přeočkování.

Stejně tak budou moci pacienti dostat ověřený výstup o jednom provedeném očkování anebo i seznam očkování za zvolené období. Tento výpis budou moci získat u lékaře, v lékárně nebo na pobočkách Czech POINT.