Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta

Od 1. června 2020 bude Vašim ošetřujícím lékařům umožněn náhled do Vašeho lékového záznamu na léky, které Vám byly předepsány na recept a vydány na základě receptu v lékárně. Stejně tak budou tyto údaje k nahlédnutí lékárníkovi v okamžiku, kdy Vám bude v lékárně vydávat lék na recept. A tyto údaje budou k dispozici také klinickým farmaceutům.

V případě, že jste dosud neprovedli žádnou změnu pro některou ze skupin zdravotnických pracovníků, je dle § 81e zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, nastaven ze zákona výchozí stav, který zakládá oprávnění všech lékařů, lékárníků a klinických farmaceutů, kteří Vám poskytují zdravotní služby, nahlížet na Váš lékový záznam.

Přestože je jistě v zájmu každého pacienta, aby jeho ošetřující lékaři a lékárníci využili všechny dostupné prostředky k zajištění úspěšné a bezpečné léčby, i tak má každý občan právo, aby svobodně vyjádřil nesouhlas s tím, aby těmto zdravotnickým pracovníkům byl náhled umožněn.

 

Od 1. prosince 2019 může pacient vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu

  • prostřednictvím webové aplikace pro pacienty,
  • zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky pacienta, popřípadě jeho rodiče, pokud je pacient nezletilým dítětem, do datové schránky SÚKL, nebo
  • zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla SÚKL.

 

Doporučenou variantou je použití webové aplikace pro pacienty, která umožňuje kromě kompletního přehledu o předepsaných a vydaných lécích, i flexibilní a jednoduché nastavení souhlasů či nesouhlasů s nahlížením do lékového záznamu. Webová aplikace navíc umožňuje, oproti jiným variantám, vyslovit souhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu pro konkrétního lékaře nebo lékárníka za předpokladu, že

  • lékař, kterému chce pacient individuální souhlas udělit, již danému pacientovi vystavil elektronický recept,
  • lékárník, kterému chce pacient individuální souhlas udělit, již danému pacientovi vydal léčivý přípravek na jemu předepsaný elektronický recept.

Od 1. června 2020 bude aplikace umožňovat též náhled na kompletní historii přístupů zdravotnických pracovníků ke sdílenému lékovému záznamu. Tím bude zajištěna maximální kontrola pacienta nad použitím jeho dat.

 

Pokud nechcete ponechat výchozí nastavení souhlasů, a pokud nechcete nebo nemůžete projevit vůli online ve webové aplikaci, můžete použít vzor podání (formulář) pro vyslovení nesouhlasu s možností nahlížet na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu, případně následné odvolání nesouhlasu či vyslovení souhlasu s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu pro kteroukoli skupinu zdravotnických pracovníků, který SÚKL v souladu s §81e zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a příslušného prováděcího právního předpisu zveřejňuje na konci této stránky.

 

Zvolíte-li odeslání vyplněného formuláře v listinné podobě prostřednictvím pošty, je nutné jej opatřit úředně ověřeným podpisem (je možné využít kontaktní místo veřejné správy CzechPoint nebo notáře či notářský úřad nebo obecní úřad) a zaslat na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Druhou možností je odeslání formuláře z Vaší osobní datové schránky do datové schránky SÚKL (qwfai2m).

 

Pokud neobdržíte odpověď od Státního ústavu pro kontrolu léčiv do 30 dnů od přijetí Vašeho požadavku, můžete Vaši žádost o nastavení přístupů ke sdílenému lékovému záznamu považovat za vyřízenou.

 

Jestliže neprojevíte žádnou vůli, budou od 1. června 2020 ošetřující lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti a lékaři zdravotnické záchranné služby nahlížet do Vašeho lékového záznamu ve chvíli, kdy Vám budou poskytovat zdravotní službu. Projev vůle a změnu nastavení ale budete moci udělat i kdykoliv v budoucnu, neomezeně, i po 1. červnu 2020.