Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky - Přeshraniční výměna

Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Přeshraniční výměna elektronické preskripce zpřístupňuje eRecept lékárníkovi v jiném zapojeném členském státě EU, než ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český pacient si tedy může vyzvednout svůj lék v jakémkoli jiném členském státu EU, který bude nebo již je v rámci této přeshraniční výměny elektronických receptů zapojen v produkčním provozu.

Stejně tak jako v případě klasického českého eReceptu, jakmile lékárník provede výdej léku, tak následně po jeho výdeji bude odeslána informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař následně má možnost nahlédnout, zda byl lék pacientem skutečně vyzvednut či nikoli.

Pro české pacienty, kteří mají vystavený český eRecept, je možné v zahraniční lékárně vyzvednout veškeré registrované a neregistrované hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP).

Z přeshraniční výměny jsou vyňaty veškeré individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), dále vysoce návykové léčivé přípravky (předepisované na recepty s modrým pruhem) a vícesložkové léčivé přípravky.

Vyúčtování českých eReceptů, které jsou vydány v zahraničí, fungují i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient musí fyzicky uhradit daný eRecept v zahraniční lékárně a jeho následné vyúčtování řeší napřímo s konkrétní zdravotní pojišťovnou. Přestože automatizovaná forma elektronického vyúčtování není prozatím k dispozici, tak do budoucna je s touto nadstavbovou funkcí počítáno.

Dne 12.6.2023 se Česká republika úspěšně připojila do přeshraniční výměny. První zemí, kde si může český pacient při svých cestách vyzvednout léky na eRecept, se stalo Polsko. Od 26.6.2023 je možný výdej českého eReceptu i v Chorvatsku. V dalších měsících předpokládáme připojení Irska, Maďarska, Lotyšska, Itálie, Litvy a Kypru

Výdej českého eReceptu v zahraničí je možný na základě předložení dokladu totožnosti a identifikátoru eReceptu. Jako doklad totožnosti je požadován elektronicky čitelný doklad jako je OP či cestovní pas.

Přeshraniční výdej již je upraven v národní legislativě na základě novelizací zákona č. 378/2017 Sb., o léčivech a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Úprava přeshraničního výdeje je platná již od 18.10.2019 a tato ustanovení týkající se přeshraničního výdeje elektronických receptů jsou účinná od 1.4.2021.

V novelizačním ustanovení je zakotven proces a pravidla pro předávání údajů v obou situacích, tedy jak pro výdej českého eReceptu v zahraničí, tak i pro výdej zahraničního elektronického receptu v ČR. Ke každé z těchto dvou situací je v národní legislativě uvedeno ustanovení, které popisuje konkrétní proces výměny dat, který bude probíhat prostřednictvím IS eRecept s tím, že IS eRecept bude komunikovat s Národním kontaktním místem (NCP).

Uvedený dokument slouží jako návod pro české lékárníky, jak postupovat při výdeji zahraničního elektronického receptu.

erecept_evropa_b_navod_pro_vydavajici_lekarniky_v0_5_final.pdf

V případě, kdy pacient bude mít jakýkoli problém s výdejem eReceptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít níže uvedené kontaktní údaje. Při komunikaci je nutné uvést zemi, ve které problém nastal, identifikační údaje pacienta, na nějž byl eRecept předepsán (identifikační doklad), identifikátor eReceptu a popis problému. Pro pacienty je zřízeno pouze jedno kontaktní místo, není třeba rozlišovat povahu problému, a tedy zvolit správnou komunikační cestu.

 

Hotlinka: +420 605 660 997

Mail: info@nixzd.cz

 

Případně zadání požadavku:

Helpdesk: https://ncp.nixzd.cz/helpdesk/

 

Po vyhodnocení problému dostane pacient zpětnou vazbu komunikačním kanálem, který si zvolí, a instrukce, jak dále postupovat.

Pokud si bude chtít polský pacient vyzvednout předepsané léky na elektronický recept v české lékárně, je zapotřebí, aby daný pacient provedl explicitní souhlas s výdejem léků v dané zemi. Bez toho, aniž by tak učinil, nepůjde provést výdej jakéhokoliv předepsaného receptu.

Odkaz zde

Seznam aktivních zahraničních lékáren naleznete zde

V souvislosti s možností vyzvednout léky vystavené na eRecept v zahraničí zveřejnila VZP návod, jak požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky svoji zdravotní pojišťovnu. Podrobné informace naleznete zde.