Jak správně zacházet se svými přidělenými přístupovými údaji k informačnímu systému eRecept?

V dnešní době rozsáhlé digitalizace již nestačí chránit svůj hmotný majetek (zamykat dveře domu i auta), ale stejnou ochranu je třeba poskytovat i nehmotným hodnotám, které existují pouze v elektronickém světě, a to zejména přístupovým údajům, ať už se jedná o přístup do internetového bankovnictví, emailu či informačního systému eRecept. V tomto článku proto najdete informace o tom, jakým způsobem je nutné zacházet s přístupovými údaji k informačnímu systému eRecept, které jsou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) zasílány koncovým uživatelům.

Přístupové údaje koncového uživatele se skládají z přihlašovacího jména a hesla, které uživatel obdrží od SÚKL, přičemž heslo je nutné si při prvním přihlášení změnit.

Přístupové údaje je nutné udržovat v důvěrnosti tak, aby se zamezilo jejich zneužití. V žádném případě Vaše přístupové údaje nikomu nesdělujte. Pokud jako uživatel systému eRecept sdělíte třetí osobě své přístupové údaje, poskytujete této osobě možnost komunikovat se systémem eRecept Vaším jménem a v rozporu se zákonem umožníte této osobě přístup do systému eRecept. Takovým krokem ztrácíte nad přístupovými údaji kontrolu a dochází ke kompromitaci Vašeho účtu se všemi negativními důsledky, které z toho plynou. Kompromitace účtu může mít za následek též bezpečnostní opatření ze strany SÚKL v podobě zablokování příslušných přístupových údajů.

Ztrátu či vyzrazení Vašich přístupových údajů je třeba bezodkladně nahlásit SÚKL a současně požádat o obnovu přístupových údajů (viz. Otázky a odpovědi, dotaz číslo „1“), čímž budou původní přístupové údaje zneplatněny a obratem Vám budou vydány nové.

Přístupové údaje nesmí být koncovým uživatelem využívány k jiným účelům, než ke kterým mu byly vydány, tj. pouze k takovým účelům, které vyplývají z příslušných právních předpisů. Zneužití přístupových údajů k nezákonnému účelu je postižitelné podle příslušných právních předpisů.

Důrazně doporučujeme, abyste ke svým přístupovým údajům k informačnímu systému eRecept přistupovali se stejnou opatrností, s jakou se chováte například k přístupovým údajům do internetového bankovnictví, k PIN kódu Vaší platební karty či k jiným důležitým přístupovým údajům, jejichž zneužití by pro Vás mohlo mít závažné negativní následky. Jedná se o přístupové údaje vydané pro Vás jako konkrétní fyzickou osobu, které slouží k přístupu k informačnímu systému, který je prvkem kritické informační infrastruktury státu, a je tudíž nutné s nimi zacházet se vší vážností a obezřetností.