Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Lze zkusit v internetovém prohlížeči otevřít adresu https://lekarnik-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekarnik. K tomuto je však potřeba aby prohlížeč mohl využít SSL certifikát vystavený SÚKL. V případě použití adresy https://lekarnik-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekarnik?wsdl bude navíc zobrazena výzva pro zadání uživatelského jména a hesla. Pokud se následně nezobrazí chyba, pak je internetové spojení, prostupy přes firewall, SSL certifikát a případně uživatelské jméno a heslo správné a funkční.

 

Kategorie: 

Mobilní připojení je také vhodné použít jako nouzovou zálohu pro výpadek běžného drátového spojení. Toto zálohování spojení je vhodné zajistit ve spolupráci s IT odborníky na úrovni routeru lékárny. Je doporučeno, aby lékárna měla připravený alespoň jeden mobil (či tablet s vlastní SIM kartou) s možností datového připojení (pomocí datového tarifu od operátora) s nainstalovanou a nakonfigurovanou mobilní aplikací pro lékárníka od SÚKL. Tato aplikace pak umožní zobrazovat přijaté eRecepty a přepínat je do blokačního stavu „Připravováno“, což umožní okamžité odbavení pacienta s předpokladem dodatečného zadání výdejů tentýž den po vyřešení technického problému s internetem v lékárně.

 

Kategorie: 

Jeden výdej má velikost do 10kb. Pokud tedy vydáte 300 předpisů denně, tak měsíčně využijete cca 90 MB pro vystavování předpisů. Pro vnímání rychlosti je zásadní nicméně tzv. latence spojení. Ta může být u bezdrátových spojení pomalejší než u drátových, nicméně v zásadě by pro vydávání eReceptů mělo postačovat i mobilní EDGE připojení, není-li k dispozici vysokorychlostní drátové či bezdrátové spojení.

 

Kategorie: 

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se provádí prostřednictvím lékařského, pro výdej pak lékárnického software (SW).

 

Kategorie: 

Veřejnou část zaručeného elektronického SÚKL nepřipojuje k osobě uživatele. Není tedy potřeba ani informovat SÚKL při prodloužení certifikátu nebo změně certifikační autority (dodavatele certifikátu).

 

Kategorie: 

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Tento požadavek vyplývá z legislativy, kterou je SÚKL povinen respektovat. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

 

Kategorie: 

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dosud nebyla doručena dodejka. Pravděpodobně se jedná o chybu na straně České pošty. Pro zrychlení řešení tohoto problému podejte čestné prohlášení. V něm uveďte volnou formou, že Vám byly přístupové údaje doručeny do vlastních rukou a že jste je převzal/a v neporušeném stavu.

Čestné prohlášení zašlete elektronicky datovou schránkou, e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz, nebo písemně na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41.

V případě odeslání prohlášení prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva. Při odeslání prohlášení prostřednictvím České pošty, nemusí být podpis úředně ověřený.

 

Kategorie: 

Podejte „Žádost o obnovení přístupových údajů“. Jedná se o volně formulovanou žádost. Uveďte své celé jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu a připojte úředně ověřený vlastnoruční podpis. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS), kdy není nutné zasílat dokument s ověřeným podpisem, nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva.

Nové přístupové údaje Vám budou zaslány obratem poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud neuvedete v žádosti e-mailovou adresu nebo ID datové schránky, budou Vám zaslány vždy poštou. Dojde k zneplatnění stávajících hesel a k CÚER nebude možné přistupovat do doby přijetí nových přístupových údajů a provedení změny jejich hesel.

V žádosti uveďte, jakým způsobem Vám máme zaslat obnovené přístupové údaje.

 1. Datovou schránkou
 2. E-mailem
 3. Poštou

Pokud zvolíte možnost zaslání e-mailem, sdělte nám mobilní číslo, na které Vám zašleme heslo k dokumentu.

 

Kategorie: 

Je nutné, aby byla Vaše lékárna připojena k SÚKL. Při registraci lékárny jste od místně příslušné OKL obdrželi přístupové údaje, které lékárnu připojí.

Dále je nutné, aby lékárníci dané lékárny měli přístup k CÚER. Ten získají prostřednictvím „Žádosti lékárníka o přístup k CÚ“, kterou naleznete na webových stránkách https://epreskripce.cz - Registrační formuláře (pro odeslání žádosti z webu a další práci s eRecepty je třeba mít zaručený elektronický podpis, informace o tom, jak jej získat, naleznete také na výše uvedeném odkaze v článku „Jak začít používat eRecept“).

 

Kategorie: 

U osob mladších 33 dnů nelze zaručit, že všichni jejich jmenovci narození ve stejný den byli již zadáni do registru obyvatel a mohlo by proto dojít chybnému ztotožnění.

 

Kategorie: 

CÚeR nyní vyžaduje povinně zadání PSČ, které však musí být pětimístné. Z toho důvodu může vzniknout problém se zahraničními PSČ odlišného formátu. Adresa na receptu má být dle vyhlášky „adresa místa, kde se pacient zdržuje“. Doporučuje se tedy použít adresu místa, kde se zdržuje v ČR za předpokladu uvedení kontaktního telefonu či emailu pacienta (pro sdělení případné závady v léčivém přípravku). Nouzově lze tedy použít adresu hotelu nebo lázní, kde je pacient ubytován. Pokud pacient v ČR nepřespává, tak lze v tuto chvíli použít výjimečně adresu předepisující ordinace.

 

Kategorie: 

Pravděpodobně došlo k chybnému ztotožnění z důvodů chybného zadání jména, příjmení a data narození a byl nalezen jiný pacient, který již shodou okolností zemřel. Je nutné ověřit překlepy a diakritiku v zadaných údajích. Pravděpodobnost chyby v registru obyvatel je podstatně nižší, nicméně pokud je vše zadáno správně, pak je nutné místo eReceptu vystavit papírový předpis. Pacient by pak měl podat žádost o prověření či opravu údajů na Ministerstvo vnitra, které je správcem ROB, tzv. reklamaci údajů.

 

Kategorie: 

Momentálně se ztotožňují téměř všichni pacienti v ROB, což přidává k procesu vystavování předpisu několik sekund nutných pro komunikaci s ROB. Po prvním ztotožnění se pacient uloží v databázi IS eRecept a dochází k vytváření lokálního ztotožněného kmene pacientů v rámci IS eRecept. Při dalším eReceptu se pak už pacient vyhledává primárně lokálně v databázi IS eRecept, což je podstatně rychlejší. Postupně tedy bude většina pacientů ztotožněna, nicméně u těch, u kterých nedojde ke ztotožnění a eRecept bude přesto uložen, bude proces komunikace s ROB probíhat i u dalšího vystavovaného eReceptu. Stejně tak bude proces ztotožňování probíhat u nových pacientů, kteří budou od spuštění této funkcionality u lékaře pro eRecept poprvé. Prodleva při vystavování předpisů se tedy bude v průměru snižovat, nicméně podmínkou je, že lékaři budou věnovat pozornost tomu, aby údaje pacienta (jméno, příjmení, datum narození) měli uvedené ve svých kartotékách správně. Chybně zadaný pacient se totiž bude v ROB hledat neúspěšně stále znovu a znovu a do lokální databáze nebude nikdy uložen jako ztotožněný.

 

Kategorie: 

V maximálním případě proběhne při vystavování předpisu dvojí komunikace s Registrem obyvatel (ztotožnění a přihlášení k automatickému odběru změn u dané osoby). Každá z těchto komunikací čeká na odpověď maximálně 5 sekund. Prodleva při volání ROB tedy činí maximálně 10 sekund. Jedná se o maximální variantu, kdy pacient dosud nebyl ztotožněn, protože u dříve ztotožněného pacienta proběhne lokální nalezení pacienta v kmeni do jedné sekundy. Lékařské SW by tedy měly čekat na odpověď minimálně dvojnásobek této doby, tedy 20 sekund (aby bylo dost času na navázání SSL spojení, přenos požadavku a odpovědi přes internet, validaci, zpracování a uložení předpisu do databáze IS eRecept).

 

Kategorie: 

Je samozřejmě možné pokračovat v uložení eReceptu pro neztotožněného pacienta, ale zcela jednoznačná vazba mezi eReceptem a pacientem je vyžadována z důvodu jednoznačného přiřazení eReceptu danému pacientovi. Pokud nedojde ke ztotožnění, nezablokuje to ani vystavení eReceptu ani jeho výdej (bude uložen a identifikátor mu bude také přidělen), ale pacient neuvidí takto vystavený eRecept v přehledu svých eReceptů. Výhledově nebude takto vystavený eRecept viditelný ani v lékovém záznamu pacienta přístupném ostatním zdravotníkům.

 

Kategorie: 

V ROB jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Cizinci bez trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR ztotožnění nikdy nebudou, takže se u nich vždy objeví upozornění na neztotožnění.

 

Kategorie: 

Všechny údaje musí být pro úspěšné ztotožnění zadané správně, i chyba v diakritice vede k neztotožnění. Problémem může být nekorektnost dat v evidencích lékařů, překlepy, nesprávné přepsání údajů. Častým problémem je např. chybějící háčky a čárky ve jménech a příjmeních, uvedení titulu jako součást jména nebo příjmení. Nesprávné opsání čísla pojištěnce nemůže vést k chybě ztotožnění, protože číslo pojištěnce se při ztotožnění nepoužívá.  Pokud je pacient neztotožněn, je nutné opravit zadané údaje a provést další pokud uložení eReceptu. V případě, že pod zadanou identifikací není jednoznačná osoba (např. dva Josefové Novákovi narozeni v jeden den), je nutné provést „doztotožnění“ adresou nebo číslem dokladu (OP nebo pas).

 

Kategorie: 

Ztotožňuje se proti Registru obyvatel (ROB), což je jeden ze základních registrů ČR a jediný zdroj referenčních dat, který státní instituce v ČR musí využívat. Více informací naleznete na stránkách www.szrcr.cz . Ztotožnění vůči ROB nemá žádnou vazbu na registr pojištěnců ani na registry, které jsou spravovány ÚZIS. Spolehlivost dat samotného Registru obyvatel ztotožnění přesahuje 99%, ale úspěšnost ztotožnění je závislá na přesně a správně uvedeném jménu, příjmení a datu narození pacienta.

 

Kategorie: 

Ztotožňování pacienta probíhá primárně podle jména, příjmení a data narození, které zadává lékař nebo jsou údaje převzaty z evidence lékaře. Rodné číslo se při ztotožnění nijak nepoužívá. Je nutné mít všechny údaje zadané správně, i chyba v diakritice vede k neztotožnění. Problémem může být nekorektnost dat v evidencích lékařů, překlepy, nesprávné přepsání údajů a v minimální míře i nesrovnalosti v ROB. Nejběžnějšími důvody neztotožnění jsou chyby v diakritice (např. „Renata“ namísto „Renáta“), překlepy (např. Kristína namísto Kristýna), uvádění titulu jako součást jména (např „Ing. Karel“ namísto „Karel“), případně mezery navíc (například „Nováková - Dlouhá“ namísto „Nováková-Dlouhá“).

 

Kategorie: 

Na každém předpisu jsou nyní dva telefony. Jeden má být přímo na lékaře a uvádí se na každém receptu výslovně jako povinný údaj (Predepisujici.Telefon), ten doplňuje lékařský SW, a druhý je na recept doplňován automaticky dle použitého kódu pracoviště (Predepisujici.PZS.Telefon). U některých pracovišť tento druhý telefon není v EI uveden a proto tam doplňujeme automaticky „neuvedeno“. Problém nicméně je v tom, že některé lékárenské SW se rozhodly (asi pro úsporu místa) zobrazovat pouze jeden telefon a vybraly si zrovna ten telefon na pracoviště. Takže díky tomu pak lékárník telefon lékaře ve výjimečných případech reálně neuvidí. Další možností je, že SW lékárníka zobrazuje jen ten telefon přímo na lékaře a SW lékaře tam vyplnil nějaký nesmysl. U telefonů kontrolujeme formát jen když se na ně má poslat SMS.

 

Kategorie: 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pacienta není potřeba, protože toto odesílání údajů v rámci eReceptu vyplývá ze zákona o léčivech.

 

Kategorie: 

U individuálně připravovaných léčivých přípravků je povinné uvést postup přípravy textově, tedy obvyklým způsobem tak jak byl uváděn na papírovém předpisu. Na jednotlivých samostatných řádcích tedy jsou uvedeny jednotlivé složky a instrukce pro přípravu. Složky lze uvádět také strukturovaně, ale jejich uvedení není povinné s jednou výjimkou, kterou je konopí. U předpisu IPLP s obsahem konopí je nutné uvést strukturovaně složku konopí s odpovídajícím kódem (9000005 nebo 9000006) a gramáží - z hlediska sledování limitu je rozhodující hmotnost suché části rostliny, nikoliv obsah.

 

Kategorie: 

Léčivo STALORAL je směs alergenových extraktů. Lékař uvede například podíl pro kočku, psa, pyl. Lékárník následně objednává jeho výrobu a následně vydává pacientovi. Nejedná se o IPLP a léčivo je uvedené v číselníku léků SÚKL. Lékař stanovuje individuálně podíl alergenů a tento podíl musí uvést do poznámky k eReceptu. V případě, že pole pro uvedení poznámky u předpisu v SW lékaře chybí, je nutné se obrátit na výrobce daného SW.

 

Kategorie: 

Lékárna při vykazování vydaných LP uvádí v dávce dokladů pro ZP druh pojistného vztahu (atribut DDPP = 4). V případě osob pojištěných v jiné zemi EU, kteří mají u nás pouze tzv. výpomocnou registraci (například u VZP) se na papírový recept uváděla poznámka u kódu pojišťovny (např. „111/EU“). V případě eReceptu je tedy vhodné uvést tuto skutečnost do poznámky k eReceptu. Lékárník může dále použít službu B2B VZP „Stav pojištění – průběh pojištění B2B“, která by jej měla informovat o tom, že dané číslo pojištěnce bylo přiděleno EU pojištěnci a tento doklad zařadit do samostatné dávky. V případě, že pole pro uvedení poznámky u předpisu v SW lékaře chybí, je nutné se obrátit na výrobce daného SW.

 

Kategorie: 

Nehrazené léčivo lze předepsat bez uvedení čísla pojištěnce a kódu pojišťovny. Hrazené léčivo je pak možné dle pojišťovny předepsat na matku, anebo na dočasné číslo pojištěnce. Je nutné se informovat u dané zdravotní pojišťovny, který způsob akceptuje.

 

Kategorie: 

V tomto případě je do pole kód ZP vyplněn kód "000" (umělý kód pro Ministerstvo zdravotnictví), kmenové číslo pacienta je vyplněno do pole číslo pojištěnce a identifikace VŠ se uvede do poznámky.

 

Kategorie: 

Je nutné si především vyjasnit v jakém právní poměru probíhá zastupování a která ordinace reálně ošetřuje pacienta. Pokud jde o dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, podle které zastupující lékař pracuje pro zastupovaného, tak by měl správně používat PC v ordinaci zastupovaného lékaře a zapisovat do normální dokumentace pacienta v původní ordinaci. Pak tedy automaticky používá SSL certifikát ordinace zastupovaného lékaře a zastupovaný lékař musí pouze pro tohoto „nového pracovníka“ připravit uživatelský účet ve svém SW, protože tento pracovník má jiné uživatelské jméno a heslo pro CÚeR.

Druhá možnost je, že pacienta ošetřuje reálně zastupující lékař ve své vlastní ordinaci. Pak by používal zcela normálně svůj vlastní PC se svým SSL certifikátem a zapisoval by to do své dokumentace. Nijak se nemění ani nastavení jeho uživatelského jména a hesla. Otázka komu jde předepsání LP do limitu u zdravotní pojišťovny s tím v podstatě nijak nesouvisí. IČP/IČZ se uvádí na každém předpisu zvlášť (viz jiná otázka k lékařům s více razítky pro střídání více IČP). V takovém případě tedy musí lékař požadovat po svém dodavateli SW, aby mu umožnil měnit IČP/IČZ na vystavovaném předpisu a nešlo pouze o fixní nastavení jediné hodnoty v konfiguraci systému.

 

Kategorie: 

SW lékaře to má bezodkladně zobrazit, poté co tuto informaci získá, tedy nemá s tím čekat do příští návštěvy pacienta (příznak PRISTI_NAVSTEVA).  SW tuto informaci získá pomocí funkcí PripravitVydejePredepisujiciho, StahnoutVydejePredepisujiciho a PrevzitVydejePredepisujiciho, což vede k určitému zpožděním. V případě že jde o výdej v pátek, tak se o tom lékař dozví nejdřív v pondělí. S touto prodlevou se počítá a stále to splňuje definici režimu „bezodkladně“ dle dokumentace.  Citace z dokumentace pro SW vývojáře:

BEZODKLADNE – SW lékaře by měl zobrazit poznámky k výdeji bezodkladně po získání této informace z CÚeR (obvykle tedy následující pracovní den po zapnutí PC).

 

Kategorie: 

IČP nemusí být zdravotní pojišťovnou přiděleno. Pokud nebylo zdravotní pojišťovnou přiděleno identifikační číslo, uvede se do příslušného pole: „00000000“. V rámci elektronického předepisování se pro hrazené položky jedná o povinný údaj.

 

Kategorie: 

Pole pro vyplnění ZP je nepovinné, pro tyto pacienty jej tedy nevyplňujete. V takovém případě se kód pojišťovny vůbec neodesílá a tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem.

 

Kategorie: 

Pro pacienty bez čísla pojištěnce se vyplňuje pouze datum narození. Postup vyplňování těchto polí je závislý na konkrétním lékařském SW. V takovém případě se číslo pojištěnce vůbec neodesílá a tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem.

 

Kategorie: 

IS eRecept používá výhradně číselník zveřejňovaný SÚKL na opendata.sukl.cz. Tento číselník musí umět využívat SW lékaře a musí jej aktualizovat vždy ráno prvního dne měsíce. Ostatní číselníky léčiv používané v ČR, například ten který zveřejňuje VZP, nejsou pro eRecepty určující, přestože jejich obsah může být z větší části shodný s číselníkem SÚKL. Příčinou chyb C004, C005 a C013 je skutečnost, že SW lékaře nemá načtený aktuální číselník z opendata.sukl.cz.

 

Kategorie: 

V případě že daný lék nemá v číselníku uvedenou sílu, formu nebo balení, tak je potřeba daný element vůbec neuvádět při zakládání eReceptu. Ze standardně zadávané čtveřice údajů se pak stává trojice. Tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem a samotný lékař ji při užívání SW a výběru léčiva ze seznamu není schopen ovlivnit.

 

Kategorie: 

K odeslání SMS i emailu dojde do jedné minuty. Doručení u SMS je otázkou operátora, kterého pacient používá. U emailů může dojít k delší prodlevě doručení emailu na straně jeho poskytovatele emailu. S ohledem na to, že email obsahuje průvodku v podobě šifrovaného PDF, může být emailová notifikace vyhodnocena poskytovatelem emailu pacienta jako spam a pacient ji nalezne ve své schránce ve složce pro nevyžádanou poštu. Tento fakt nemůže SÚKL ze své strany ovlivnit.

 

Kategorie: 

Zaslání identifikátoru eReceptu zajišťuje IS eRecept, nikoli SW na straně lékaře nebo stomatologa. Tento SW musí mít nainstalovaný modul pro komunikaci s CÚER a zároveň musí podporovat všechny funkcionality, které IS eRecept umožňuje. Odeslání emailu pacientovi je pak pouze označení cesty předání a zadání/potvrzení emailu, na který má být identifikátor doručen. Existují nicméně také SW, které odesílají vlastní emaily či SMS z účtu lékaře. Je proto nutné ověřit u dodavatele SW, jak je daný SW nastaven.

 

Kategorie: 

IS eRecept přiděluje identifikátor eReceptu, jakmile SW lékaře prostřednictvím webové služby takovou žádost zašle. Vytvořený eRecept je jednoznačně identifikován a uložen do CÚER s tímto identifikátorem a rozhodně není třeba nic tisknout, aby byl tento identifikátor znám. Identifikátor eReceptu není znám před odesláním eReceptu do CÚER.

 

Kategorie: 

Existují celkem 4 cesty předání identifikátoru pacientovi zajišťované ze strany IS eRecept. Vytištěná průvodka eReceptu, zaslání emailu s průvodkou eReceptu jako přílohou ve formátu pdf zašifrovaném číslem pojištěnce pacienta (odeslání zajišťuje IS eRecept), zaslání identifikátoru eReceptu prostřednictvím SMS (zajišťuje IS eRecept zdarma) nebo využití webové či mobilní aplikace pacienta, který se jejím prostřednictvím může podívat na veškeré své vystavené eRecepty. Volba způsobu předání identifikátoru je na úvaze pacienta.

Požadavek na zaslání emailu nebo SMS od IS eRecept musí být vyžádán ze strany předepisujícího lékaře (přes jeho SW). Notifikace se neodesílá automaticky na zadané emaily a telefonní čísla bez tohoto explicitního požadavku.

Kromě toho může SW lékaře odesílat email nebo SMS nebo generovat průvodku pro pacienta sám bez IS eRecept.

 

Kategorie: 

Pro lékaře předepisující ad usum proprium je dostupná webová aplikace, prostřednictvím které je možné eRecepty vystavovat. Tato aplikace je přístupná na webové adrese https://lekar.erecept.sukl.cz , Aplikace je k dispozici zdarma, lékař však musí disponovat kvalifikovaným osobním certifikátem a přístupovými údaji.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) připravilo vyhlášku 415/2017 Sb., která stanoví specifické situace po 1. 1. 2018, kdy je možné i nadále vystavit i klasický papírový recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu je uveden jako jedna z výjimek.

 

Kategorie: 

CÚER podporuje rozlišení úhrady pacientem nebo zdravotní pojišťovnou (základní či zvýšená úhrada). Konkrétní způsob zadání této položky záleží na daném SW předepisujícího lékaře. U vojáků (pojištěných u VoZP) dále je možné vyžadovat úhradu doplatku léčiva armádou přes VoZP.

 

Kategorie: 

Tato chyba může být v některých případech způsobena chybným zadáním adresy pacienta v SW lékaře. Obvyklou chybou je zejména doplňující text v poli pro číslo popisné v adrese pacienta. Například místo „123“ je uvedeno „123 – zvonek č.4“ nebo „123/4“ (sloučení čísla popisného a orientačního do jednoho pole). To však není z hlediska CÚER akceptovatelné jako číslo popisné, které musí být čistě numerickou hodnotou bez přílepků. Podobně je nezbytné uvést v adrese název obce a PSČ a tyto hodnoty tedy musí být vyplněny v SW lékaře. Povinnost uvádění adresy na receptu vyplývá z vyhlášky (nejde o libovůli SÚKL) a tato povinnost platila i dříve a to i pro papírový recept. V případě, že pacient nemá email, tak je nutné, aby nebyl zadán vůbec a nepoužívat hodnotu „ne“ namísto platné emailové adresy. Pokud nelze chybu S009 vyřešit tímto jednoduchým způsobem, tak je nutné kontaktovat skutečně výrobce daného SW pro lékaře. U hodnot „123/4“ uvedených v kolonce pro číslo popisné, by měl SW lékaře automaticky odeslat pouze část před lomítkem a nevyžadovat po lékaři opravu adresy pacienta.

 

Kategorie: 

Z pohledu IS eRecept je název ulice v adrese nepovinný údaj. V tomto případě uvedete název obce, číslo popisné či evidenční a PSČ. V případě že váš SW vyžaduje uvedení ulice v adrese pacienta, musíte se obrátit na dodavatele svého SW. Občas se stává, že SW lékaře posílá název ulice o nulové délce namísto jeho úplné absence u obcí bez názvů ulic, což vede k chybě.

 

Kategorie: 

Nikoliv, současná legislativa neumožňuje preskripci omamných a psychotropních látek na eRecept. SÚKL je povinen se řídit platnou legislativou.

 

Kategorie: 

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

 

Kategorie: 

Lze zkusit v internetovém prohlížeči otevřít adresu https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar. K tomuto je však potřeba aby prohlížeč mohl využít SSL certifikát vystavený SÚKL. V případě použití adresy https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar?wsdl bude navíc zobrazena výzva pro zadání uživatelského jména a hesla. Pokud se následně nezobrazí chyba, pak je internetové spojení, prostupy přes firewall, SSL certifikát a případně uživatelské jméno a heslo správné a funkční.

 

Kategorie: 

Jeden předpis má velikost do 10kb. Pokud předepíšete 50 předpisů denně, tak měsíčně využijete cca 15 MB pro vystavování předpisů. V případě že chcete i stahovat informace o výdejích tak lze očekávat dvojnásobný objem dat. Pro vnímání rychlosti je zásadní nicméně tzv. latence spojení. Ta může být u bezdrátových spojení pomalejší než u drátových, nicméně v zásadě by pro předepisování eReceptů u jednoho lékaře mělo postačovat i mobilní EDGE připojení, není-li k dispozici vysokorychlostní drátové či bezdrátové spojení.

 

Kategorie: 

Pokud používáte v ordinaci více IČZ/IČP (a tedy nyní máte více razítek z různými čísly), pak musíte požadovat tuto funkčnost po svém dodavateli SW.

Z hlediska eReceptu je IČZ/IČP a případně i odbornost zadávána na každý předpis zvlášť a nejedná se tedy o údaj vázaný na registraci subjektu či pracoviště. Tento údaj tedy není ani nijak odvozovaný z použitého přístupového certifikátu, který dostane pracoviště od SÚKL. Centrální úložiště eReceptů nijak nelimituje SW pro lékaře v tom, jakým způsobem bude umožňovat výběr IČZ/IČP při každém předpisu.

 

Kategorie: 

Kód pracoviště je jedenáctimístné číslo uvedené v obálce s přístupovými údaji v části údaje zdravotnického zařízení k zabezpečenému přístupu k CÚER.

 

Kategorie: 

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se provádí prostřednictvím lékařského, pro výdej pak lékárnického software (SW).

Lékaři, kteří chtějí předepisovat individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí, musí podat žádost uvedenou na adrese: https://www.epreskripce.cz/ (Formulář lékaře žádosti o přístup k Registru pro léčivé přípravky s omezením - RLPO).

Předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití je určeno lékařům, kteří dosáhli specializované způsobilosti uvedené ve vyhlášce č. 236/2015 Sb.

 

Kategorie: 

Veřejnou část zaručeného elektronického SÚKL nepřipojuje k osobě uživatele. Není tedy potřeba ani informovat SÚKL při prodloužení certifikátu nebo změně certifikační autority (dodavatele certifikátu).

 

Kategorie: 

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Tento požadavek vyplývá z legislativy, kterou je SÚKL povinen respektovat. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

 

Kategorie: 

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dosud nebyla doručena dodejka. Pravděpodobně se jedná o chybu na straně České pošty. Pro zrychlení řešení tohoto problému podejte čestné prohlášení. V něm uveďte volnou formou, že Vám byly přístupové údaje doručeny do vlastních rukou a že jste je převzal/a v neporušeném stavu.

Čestné prohlášení zašlete elektronicky datovou schránkou, e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz, nebo písemně na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41.

V případě odeslání prohlášení prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva. Při odeslání prohlášení prostřednictvím České pošty, nemusí být podpis úředně ověřený.

 

Kategorie: 

Podejte „Žádost o obnovení přístupových údajů“. Jedná se o volně formulovanou žádost. Uveďte své celé jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu a připojte úředně ověřený vlastnoruční podpis. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS), kdy není nutné zasílat dokument s ověřeným podpisem, nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva.

Nové přístupové údaje Vám budou zaslány obratem poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud neuvedete v žádosti e-mailovou adresu nebo ID datové schránky, budou Vám zaslány vždy poštou. Dojde k zneplatnění stávajících hesel a k CÚER nebude možné přistupovat do doby přijetí nových přístupových údajů a provedení změny jejich hesel.

V žádosti uveďte, jakým způsobem Vám máme zaslat obnovené přístupové údaje.

 1. Datovou schránkou
 2. E-mailem
 3. Poštou

Pokud zvolíte možnost zaslání e-mailem, sdělte nám mobilní číslo, na které Vám zašleme heslo k dokumentu.

 

Kategorie: 

Podejte „Žádost o obnovení přístupových údajů“. Jedná se o volně formulovanou žádost. Uveďte své celé jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu a připojte úředně ověřený vlastnoruční podpis. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS) nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva.

Nové přístupové údaje Vám budou zaslány obratem poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud neuvedete v žádosti e-mailovou adresu nebo ID datové schránky, budou Vám zaslány vždy poštou. Dojde k zneplatnění stávajících hesel a k CÚER nebude možné přistupovat do doby přijetí nových přístupových údajů a provedení změny jejich hesel.

V žádosti uveďte, jakým způsobem Vám máme zaslat obnovené přístupové údaje.

 1. Datovou schránkou
 2. E-mailem
 3. Poštou

Pokud zvolíte možnost zaslání e-mailem, sdělte nám mobilní číslo, na které Vám zašleme heslo k dokumentu.

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dosud nebyla doručena dodejka. Pravděpodobně se jedná o chybu na straně České pošty. Pro zrychlení řešení tohoto problému podejte čestné prohlášení. V něm uveďte volnou formou, že Vám byly přístupové údaje doručeny do vlastních rukou a že jste je převzal/a v neporušeném stavu.

Čestné prohlášení zašlete elektronicky datovou schránkou, e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz, nebo písemně na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41.

V případě odeslání prohlášení prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva. Při odeslání prohlášení prostřednictvím České pošty, nemusí být podpis úředně ověřený.

SÚKL neobdržel dodejku, potvrzující převzetí přístupových údajů. Váš účet v PEI není inicializovaný, připravený pro změnu hesla. Je nutné počkat na doručení dodejky.

Věnujte zvýšenou pozornost zadávanému textu a informaci o kritických znacích uvedených v obálce s přístupovými údaji. Po zadání hesla se Vám v řádku jeho zápisu objeví ikona pro vizuální kontrolu. Systém Vám neumožní změnu hesla ani v případě chybně zadávaného nového hesla.

Informace o náležitostech nového hesla naleznete uvnitř obálky s přístupovými údaji.

Pro větší přehlednost doporučujeme zapsat hesla stará i změněná spolu s názvy uživatele v textovém editoru, který umožní jednoduché kopírování hesel do polí pro jejich změnu. Vytvořený dokument pak může sloužit k archivaci hesel.

Pro všechna měněná hesla platí stejná politika:

 • Heslo musí mít minimálně 10 znaků a maximálně 29 znaků.
 • Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Písmena musí být bez diakritiky.

Veřejnou část zaručeného elektronického SÚKL nepřipojuje k osobě uživatele.

Je nutné, aby byla Vaše lékárna připojena k SÚKL. Při registraci lékárny jste od místně příslušné OKL obdrželi přístupové údaje, které lékárnu připojí.

Dále je nutné, aby lékárníci dané lékárny měli přístup k CÚER. Ten získají prostřednictvím „Žádosti lékárníka o přístup k CÚ“, kterou naleznete na webových stránkách https://epreskripce.cz - Registrační formuláře (pro odeslání žádosti z webu a další práci s eRecepty je třeba mít zaručený elektronický podpis, informace o tom, jak jej získat, naleznete také na výše uvedeném odkaze v článku „Jak začít používat eRecept“). 

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se provádí prostřednictvím lékařského, pro výdej pak lékárnického software (SW).

Lékaři, kteří chtějí předepisovat individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí, musí podat žádost uvedenou na adrese: https://epreskripce.cz (Formulář lékaře žádosti o přístup k Registru pro léčivé přípravky s omezením - RLPO).

Předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití je určeno lékařům, kteří dosáhli specializované způsobilosti uvedené ve vyhlášce č. 236/2015 Sb.

Kód pracoviště je jedenáctimístné číslo uvedené v obálce s přístupovými údaji v části údaje zdravotnického zařízení k zabezpečenému přístupu k CÚER.

Nikoliv, současná legislativa neumožňuje preskripci omamných a psychotropních látek na eRecept.

Přihlaste se na portál https://pristupy.sukl.cz. Zvolte nabídku II. Portál externích identit. Vyberte typ žádosti v závislosti na subjektu, pro který chcete generovat SSL certifikát.

Pro zdravotnické zařízení zvolte možnost Zdravotnická zařízení. Přihlašovací jméno je uvedeno v obálce s přístupovými údaji: Přístup zdravotnického zařízení do CÚ. Heslo je Vámi nově zvolené změněné na portále pro externí identity.

V případě lékárny zvolíte možnost Lékárna. Přihlašovací jméno je číslo Sonic uvedené v obálce s přístupovými údaji lékárny. Heslo je uvedeno taktéž v obálce s přístupovými údaji lékárny pro Sonic.

Rozdíl mezi eReceptem a „klasickým“ receptem je minimální. Elektronická preskripce, tedy eRecept, je zakotven v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a dále pak ve vyhlášce č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona jsou obě formy receptu rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou tedy stejné.

eRecept, na rozdíl od klasického receptu, obsahuje identifikátor a jeho vyjádření v čárovém kódu, a to v jednodimenzionální, případně i dvoudimenzionální formě. Identifikátor přiřazuje k receptu CÚER a prostřednictvím identifikátoru vyhledává lékárník (jeho SW) konkrétní eRecept s předepsanými léčivy a je tak umožněn jejich výdej.

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

Při výdeji léčiv předepsaných na eRecept se zdravotní pojišťovna ani totožnost pacienta nekontroluje. Výjimku představuje pouze výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, které nesmí být předepsány nebo vydány osobě mladší 18 let. V případě odůvodněné pochybnosti o věku osoby, které je toto léčivo vydáváno, může lékárník požádat o doložení dosaženého věku.

Ano, stejně jako na klasický papírový recept je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek předepsán.

Ano, k výdeji léčivých přípravků je možné sdělit lékárníkovi pouze identifikátor eReceptu. Může být předán například v tištěné formě, ve formě e-mailu, prostřednictvím SMS na mobilním telefonu nebo prostřednictvím webové aplikace pacienta. Identifikátor je možné předat lékárníkovi i ústně. Ideální forma je však taková, která obsahuje čárový kód, který umožňuje automatizované načtení eReceptu v lékárně.

Identifikátor eReceptu není osobním údajem, sám o sobě nenese žádnou informaci o osobě, slouží pouze k vyhledání eReceptu v CÚER.

Do systému elektronické preskripce je připojeno více než 2.500 zdravotnických zařízení, včetně velkých a fakultních nemocnic.

Pokud používáte v ordinaci více IČZ/IČP (a tedy nyní máte více razítek z různými čísly), pak musíte požadovat tuto funkčnost po svém dodavateli SW.

Z hlediska eReceptu je IČZ/IČP a případně i odbornost zadávána na každý předpis zvlášť a nejedná se tedy o údaj vázaný na registraci subjektu či pracoviště. Tento údaj tedy není ani nijak odvozovaný z použitého přístupového certifikátu, který dostane pracoviště od SÚKLu. Centrální úložiště eReceptů nijak nelimituje SW pro lékaře v tom, jakým způsobem bude umožňovat výběr IČZ/IČP při každém předpisu.

Náležitosti průvodky eReceptu nejsou přesně definovány. Každý elektronický recept (jeho průvodka) musí být opatřen elektronickým identifikačním znakem (identifikátorem), který je lékařem předán pacientovi. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi. Forma předání identifikátoru není legislativou stanovena, lze tedy využít jakékoliv obecně dostupné technologie, které umožní lékárně tyto identifikační znaky číst a zpracovat.

Dle technické dokumentace zveřejněné na webových stránkách SÚKL musí být na předávané průvodce vždy identifikátor vyjádřený alfanumerickým zápisem a ve formě čárového kódu. Vzor průvodky, který bude používán ve webové a mobilní aplikaci dodávané SÚKL, je přiložen níže:

 

Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma výdeje jiného léčivého přípravku, než jaký je předepsaný (ovšem se souhlasem pacienta) a čísla zdravotní pojišťovny. Za údaje uvedené na eReceptu plně zodpovídá jeho původce, tedy lékař. V případě zjištěných nesrovnalostí je nezbytné požádat lékaře o provedení změny.

Lékárna v případě eReceptu své výkony dokládá dávkami jako dosud. Příslušná ZP však sama získá potřebná data z CÚER pro kontrolu vyúčtování, není nutné přikládat nějaké dokumenty (eRecept je uložený pouze v CÚER). Podmínky pro předepisování a výdej léčivých přípravků na základě elektronických receptů jsou již zakotveny v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a v jeho prováděcích vyhláškách (54/2008 Sb. a 84/2008 Sb.).

Obchodní procesy jednotlivých provozovatelů lékáren zůstávají daným řešením nedotčeny. Bezpečnost připojení je dána provozovaným řešením na bázi technologie, kdy jsou data zabezpečena (zašifrována) na straně provozovatelů lékáren.

Připojení k CÚER je nezávislé na používaných informačních systémech na straně provozovatelů lékáren, tudíž je vyloučen vznik škody v souvislosti s případnou nekompatibilitou systémů. SÚKL tedy nemá uzavřenu popsanou odpovědnostní pojistku.

SÚKL žádná data z elektronických receptů neshromažďuje. Je pouze správcem a provozovatelem Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO), nemá přístup ke zde uchovávaným datům, veškeré činnosti podléhají platné a účinné legislativě. Informační systém eRecept je zařazen mezi významné systémy státní správy, což dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti vyžaduje vysoké nároky na fyzické i hardwarové a softwarové zabezpečení jak celého systému, tak vlastního datového centra.

Lékař je prostřednictvím svého SW zpětně informován, jaký léčivý přípravek si jeho pacient vyzvedl.

Lékař může uvést v eReceptu informaci, že musí být pacientovi vydán pouze předepsaný léčivý přípravek (symbol „Nezaměňovat“).

Komunikační rozhraní umožňuje předepsat i vydat hromadně vyráběný léčivý přípravek (HVLP) s přiděleným kódem SÚKL, hromadně vyráběný přípravek bez přiděleného kódu (individuální dovoz pro pacienta) a individuálně připravované léčivé přípravky ze surovin a HVLP, včetně použitého materiálu. Tyto a další informace jsou součástí dokumentace komunikačního rozhraní.

Pro využívání eReceptu není vyžadován speciální HW na straně uživatelů. Nezbytný je pouze přístup k internetu.

Systém eReceptu je navržen tak, aby umožňoval přístup klientů z libovolného operačního systému a vývojového prostředí. Komunikace mezi klientem a serverem je řešena výměnou XML zpráv. Je vystaveno komunikační rozhraní ve formě webových služeb. 

Zabezpečení systému je řešeno autentizací a autorizací přistupující osoby (lékaře nebo lékárníka), která je na základě své žádosti vybavena přístupovými údaji ze strany SÚKL. Zabezpečení přenosu dat je prováděno prostřednictvím technologie SSL.

Aktualizace systému jsou řešeny na úrovni vystavení nové služby a rozhraní definovaného v novém jmenném prostoru XSD. Verzi komunikačního rozhraní a jeho zpráv určuje jmenný prostor, ve kterém jsou zprávy definovány. To umožňuje paralelní nasazení a souběžný provoz.

Komunikační protokoly a porty, na kterých probíhá komunikace, jsou zveřejněny na webových stránkách epreskripce.cz. Výrobci SW mají navíc k dispozici testovací prostředí CÚER, ve kterém mohou vyvíjet a zkoušet úpravu SW, která zajistí bezchybnou komunikaci mezi zdravotnickým zařízením a CÚER.

Pokud nebude možné, aby se předepisující lékař připojil prostřednictvím svého SW k CÚER, nebude možné takto získat identifikátor eReceptu a nebude tedy možné vystavit eRecept touto cestou. Lékař bude mít od podzimu roku 2017 možnost využít i webovou nebo mobilní aplikaci na jakémkoli elektronickém zařízení, k vystavení eReceptu pak bude třeba kromě vlastních přístupových údajů a kvalifikovaného osobního certifikátu pouze připojení k internetu.

Pro případy, kdy nebude žádná z těchto možností pro lékaře dostupná, připravuje aktuálně Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlášku, která bude stanovovat specifické situace po 1. 1. 2018, kdy bude možné i nadále vystavit klasický papírový recept. Tato vyhláška je plně v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Statistické výstupy založené na datech z CÚER jsou zpracovávány v anonymizované podobě. Není přípustné a ani možné, aby zdravotnické zařízení získávalo statistické údaje z CÚER. Statistické údaje o svých vlastních poskytnutých zdravotních službách může zdravotnické zařízení získat prostřednictvím svého NIS, vždy však v souladu s legislativou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Každý léčivý přípravek uvedený na předpisu je identifikován jednoznačným identifikátorem ID_LP. K tomuto předepsanému léčivému přípravku a jeho identifikátoru je možné provést výdej. K eReceptu je možné připojit ze strany lékárníka poznámku v rozsahu až 1000 znaků s více úrovněmi priority.

Při výdeji léčivého přípravku na základě předpisu uvádí lékárník stav předpisu z pohledu výdeje léčivého přípravku. V případě, že je eRecept plně realizován, je uveden stav předpisu „plně vydaný“. Tím je předepisující lékař a vydávající lékárník informován o konečném stavu předpisu. Tento stav je možné nastavit i v případě, že jeden z předepsaných léčivých přípravků nebyl z jakéhokoli důvodu vydán. Případně je možné uvést poznámku, např. o interakci s předepsaným, ale nevydaným léčivým přípravkem.

U každého eReceptu je možné uvést poznámku, kde je možné uvést důvod změny lékové formy.

IČP nemusí být zdravotní pojišťovnou přiděleno. Pokud nebylo zdravotní pojišťovnou přiděleno identifikační číslo, uvede se do příslušného pole: „00000000“. V rámci elektronického předepisování se jedná o povinný údaj.

CÚER podporuje rozlišení úhrady pacientem nebo zdravotní pojišťovnou. Konkrétní způsob zadání této položky záleží na daném SW předepisujícího lékaře.

Pro lékaře předepisující ad usum proprium bude dostupná webová aplikace, prostřednictvím které bude moci eRecepty vystavovat. Tato aplikace bude přístupná na webové adrese, která bude včas zveřejněna na stránkách SÚKL (aplikace by měla být k dispozici na podzim roku 2017). Aplikace bude k dispozici zdarma, lékař však bude muset disponovat kvalifikovaným osobním certifikátem a přístupovými údaji.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) v současné době připravuje vyhlášku, která stanoví specifické situace po 1. 1. 2018, kdy bude možné i nadále vystavit i klasický papírový recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu by měl být uveden jako jedna z výjimek. Tato vyhláška je plně v gesci MZČR.

Nový informační systém eRecept, který byl nasazen do pilotního provozu, kromě jiného přináší usnadnění práce s identifikátorem eReceptu. Ten je nyní zkrácen na 12místný alfanumerický kód s vyloučením sporných znaků (0 – pro možnou záměnu s O, 1 – pro možnou záměnu s I, Y a Z – pro možnou záměnu s X). Prioritní cestou však zůstává nasnímání daného kódu čtečkou v lékárně.

Pro vyzvednutí předepsaných léčivých přípravků nepotřebuje pacient mobilní telefon. Nejčastější formou předávání identifikátoru eReceptu od lékaře pacientovi zcela jistě zůstane papírová průvodka, na což jsou pacienti zvyklí. Alternativní možnosti využívání e-mailu nebo chytrého telefonu budou využity vždy po dohodě s pacientem, tedy tehdy, kdy si to bude pacient sám přát.

IS eRecept přiděluje identifikátor eReceptu, jakmile SW lékaře prostřednictvím webové služby takovou žádost zašle. Vytvořený eRecept je jednoznačně identifikován a uložen do CÚER s tímto identifikátorem a rozhodně není třeba nic tisknout, aby byl tento identifikátor znám.

Zaslání identifikátoru eReceptu zajišťuje IS eRecept, nikoli SW na straně lékaře nebo stomatologa. Tento SW musí mít nainstalovaný modul pro komunikaci s CÚER a zároveň musí podporovat všechny funkcionality, které IS eRecept umožňuje. Odeslání emailu pacientovi je pak pouze označení cesty předání a zadání/potvrzení emailu, na který má být identifikátor doručen.

Pokud nebude lékař k vystavování eReceptů používat vlastní SW, může využít webovou nebo mobilní aplikaci, kterou dodává SÚKL zdarma. Ta bude k dispozici v průběhu podzimu 2017, na webových stránkách (https:/epreskripce.cz) budou veškeré informace včetně návodu k použití.

Existují celkem 4 cesty předání identifikátoru pacientovi. Vytištěná průvodka eReceptu, zaslání emailu s průvodkou eReceptu jako přílohou ve formátu pdf zašifrovaném číslem pojištěnce pacienta (odeslání zajišťuje IS eRecept), zaslání identifikátoru eReceptu prostřednictvím SMS (zajišťuje IS eRecept zdarma) nebo využití webové či mobilní aplikace pacienta, který se jejím prostřednictvím může podívat na veškeré své vystavené eRecepty.

 

Legislativně nic nebrání tomu, aby byl opakovací recept vydán v jeden den, tj. pacient ho předloží v jeden den vícekrát a lékárna ho vydá. Byť se tak ztrácí jeho funkce a význam, není nikde stanoveno, za jakou dobu smí být pacientem znovu předložen.

Je nutné si především vyjasnit v jakém právní poměru probíhá zastupování a která ordinace reálně ošetřuje pacienta. Pokud jde o dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, podle které zastupující lékař pracuje pro zastupovaného, tak by měl správně používat PC v ordinaci zastupovaného lékaře a zapisovat do normální dokumentace pacienta v původní ordinaci. Pak tedy automaticky používá SSL certifikát ordinace zastupovaného lékaře a zastupovaný lékař musí pouze pro tohoto „nového pracovníka“ připravit uživatelský účet ve svém SW, protože tento pracovník má jiné uživatelské jméno a heslo pro CÚeR.

Druhá možnost je, že pacienta ošetřuje reálně zastupující lékař ve své vlastní ordinaci. Pak by používal zcela normálně svůj vlastní PC se svým SSL certifikátem a zapisoval by to do své dokumentace. Nijak se nemění ani nastavení jeho uživatelského jména a hesla. Otázka komu jde předepsání LP do limitu u zdravotní pojišťovny s tím v podstatě nijak nesouvisí. IČP/IČZ se uvádí na každém předpisu zvlášť (viz jiná otázka k lékařům s více razítky pro střídání více IČP). V takovém případě tedy musí lékař požadovat po svém dodavateli SW, aby mu umožnil měnit IČP/IČZ na vystavovaném předpisu a nešlo pouze o fixní nastavení jediné hodnoty v konfiguraci systému.

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

Správný postup pro vyznačení schválení ATB střediskem u léčiv, které mají příznak indikačního omezení "ATB" je uvést identifikaci schvalujícího lékaře a pracoviště na místo doporučujícího lékaře. Přestože nejede striktně vzato o delegovanou preskripci, tak rozsah údajů je shodný jako u delegované preskripce a proto se používá tato datová pole. Do poznámky receptu se pak uvede text "Schváleno ATB střediskem dne DD.MM.RRRR.".

V případě, že daný SW neumožňuje vyplnit údaje o ATB středisku do pole "doporučující lékař" tak je možné kompletní identifikaci ATB střediska a schvalujícího lékaře (minimálně jméno, příjmení a IČP) rovněž uvést prostým textem v poznámce.

Archivaci dokladu o schválení receptu ATB střediskem si řeší předepisující poskytovatel sám lokálně, tak aby jej byl schopen předložit při revizi zdravotní pojišťovně. Do centrálního úložiště tedy tento doklad o schválení nezasílá, podobně jako se nezasílá doklad o doporučení předpisu u delegované preskripce, který však také musí být založen do zdravotnické dokumentace u poskytovatele.

Kategorie: