Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky - ePoukaz

Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Elektronický poukaz je vytvářen, měněn nebo rušen v systému eRecept na základě požadavku předepisujícího, který obsahuje údaje potřebné pro vytvoření, změnu nebo zrušení elektronického poukazu. Součástí požadavku na vytvoření elektronického poukazu je dále vždy informace o pacientem zvoleném způsobu předání identifikačního znaku, kterým je elektronický poukaz označen.

Prostředek předepisuje při poskytování zdravotních služeb lékař nebo zubní lékař nebo jiný zdravotnický pracovník se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních na lékařský předpis, kterým je:

a) poukaz pro konkrétního pacienta vystavený po dohodě s pacientem v elektronické podobě

b) poukaz pro konkrétního pacienta vystavený v listinné podobě  

c) žádanka na zdravotnické prostředky pro použití při poskytování zdravotních služeb.

Prostředky jsou vydávány na základě lékařského předpisu. Součástí výdeje je poskytnutí informací nezbytných pro správné a bezpečné používání vydávaného prostředku.

Při výdeji na základě elektronického poukazu musí vydávající neprodleně prostřednictvím systému eRecept sdělit centrálnímu úložišti elektronických poukazů, že předepsaný prostředek byl již vydán.

Zásilkovým výdejem se rozumí výdej prostředku na základě listinného nebo elektronického poukazu zásilkovým způsobem. Nabízení prostředků za účelem zásilkového výdeje a přijímání objednávek osob na uskutečnění zásilkového výdeje se považuje za součást zásilkového výdeje. Při zásilkovém výdeji musí být splněny požadavky pro prodej na dálku stanovené nařízením o zdravotnických prostředcích.

Jde-li o prostředek podle § 28 odst. 2, je zásilkový výdej zakázán. „Prostředek, který i v případě dodržení určeného účelu může ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se nepoužívá pod dohledem lékaře, může být vydáván pouze na lékařský předpis vystavený lékařem. Seznam skupin takových prostředků stanoví prováděcí právní předpis.“

Prostředek může být vydán pouze výdejcem, který je poskytovatelem zdravotních služeb lékárenské péče, provozovatelem oční optiky nebo osobou, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Osoba, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, může vydat pouze prostředek, pro který byla smlouva o výdeji uzavřena.

Prostředek, s výjimkou rizikové třídy I, může v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků vydat pouze:

a) farmaceut s odbornou způsobilostí

b) farmaceutický asistent s odbornou způsobilostí

c) ortotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo ortopedický protetik, pokud se jedná o výdej ortoticko-protetického prostředku.

Prostředek pro korekci zraku může být vydán pouze v oční optice. Takový prostředek může vydat pouze:

a) optometrista

b) diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik

c) oční optik nebo oční technik

d) oční lékař

Povinnost digitalizovat listinné poukazy zatím není.

Identifikační znak (identifikátor) je devítimístný alfanumerický znak. S jeho pomocí dochází k výdeji zdravotnického prostředku. Například by mohl identifikační znak vypadat takto: Z3P641PR7

Identifikátor elektronického poukazu se předává pacientovi bezplatně; při předání identifikátoru elektronického poukazu nesmí docházet ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele zdravotních služeb nebo k zásahu do práva pacienta na volbu výdejce.

Pokud si pacient nezvolí jinak, je mu identifikátor elektronického poukazu předán prostřednictvím listinného formuláře.

Pacient si může zvolit možnost bezplatného zaslání identifikátoru elektronického poukazu jiným způsobem než uvedeným ve větě druhé, kterým je:

a) datová zpráva zaslaná na adresu elektronické pošty pacienta s využitím služby centrálního úložiště elektronických poukazů

b) textová zpráva zaslaná na mobilní telefonní přístroj pacienta s využitím služby centrálního úložiště elektronických poukazů

c) datová zpráva s využitím webové nebo mobilní aplikace systému eRecept zpřístupněná Ústavem,

d) datová zpráva zaslaná, na základě dohody s předepisujícím, na adresu elektronické pošty pacienta s využitím služby informačního systému předepisujícího

e) textová zpráva zaslaná, na základě dohody s předepisujícím, na mobilní telefonní přístroj pacienta s využitím služby informačního systému předepisujícího.

Identifikátor elektronického poukazu bez ohledu na způsob jeho předání nesmí být doprovázen jakýmkoliv sdělením reklamní povahy!

Předepisující musí vystavit POUZE jeden typ poukazu, tedy buď elektronický nebo listinný. Pokud by vystavil oba typy předpisu, jde vlastně o poukazy dva. Pacient je pak také může oba uplatnit a zdravotnický prostředek si vyzvednout dvakrát. To následně s největší pravděpodobností způsobí problémy při proplácení vydaného prostředku.

Systém eRecept nemůže takovou praxi nijak ohlídat, neboť listinné poukazy jsou zcela mimo evidenci elektronických poukazů na zdravotnické prostředky.